Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

Ο εξάχρονος ήρωας της Νέας Ορλεάνης (2)

ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

    

Και κάποιες δικές μας σημειώσεις, συγκεντρωτικές:

Αριθμητικά επίθετα


1. Απόλυτα αριθμητικά

α. Τα μοναδικά αριθμητικά επίθετα που κλίνονται
είναι αυτά που αντιστοιχούν στους αριθμούς: «1, 3, 4».

ένας
πτώση
Αρσενικό
Θηλυκό
Ουδέτερο
Ονομαστική
  ένας
μία, μια
  ένα
Γενική
  ενός
μίας, μιας
  ενός
Αιτιατική
  έναν
μία, μια
  ένα

τρεις
τέσσερις
πτώση
Αρσενικό
και θηλυκό
ουδέτερο
Αρσενικό και θηλυκό
ουδέτερο
Ονομαστική
  τρεις
 τρία
 τέσσερις
 τέσσερα
Γενική
  τριών
 τριών
 τεσσάρων
 τεσσάρων
Αιτιατική
  τρεις
 τρία
 τέσσερις
 τέσσερα

Τα υπόλοιπα αριθμητικά επίθετα δεν κλίνονται (εκτός από αυτά που περιέχουν τους αριθμούς 1, 3 ή 4).

Παραδείγματα:
οι τέσσερις άνθρωποι – των τεσσάρων ανθρώπων
οι εκατό άνθρωποι – των εκατό ανθρώπων
οι εκατόν τέσσερις άνθρωποι – των εκατόν τεσσάρων ανθρώπωνβ. Γράφονται με μία λέξη:
i. Όλα τα αριθμητικά μέχρι το 20.
ii. Τα αριθμητικά που αναφέρονται σε δεκάδες (10-100).
iii. Τα αριθμητικά που αναφέρονται σε εκατοντάδες (100-1.000).
2. Τακτικά αριθμητικά
Τακτικά αριθμητικά λέγονται τα επίθετα που φανερώνουν την θέση που παίρνει το ουσιαστικό σε μια σειρά από όμοια πράγματα.

Παράδειγμα:
τέταρτος χρόνος, πρώτη φορά, κλπ.

Τα τακτικά αριθμητικά (εκτός από τα: δεύτερος, έβδομος, όγδοος) τελειώνουν σε –τος, -τη, -το.


Πίνακας απόλυτων και τακτικών αριθμητικών


Αριθμοί
απόλυτα αριθμητικά
τακτικά αριθμητικά
1
ένας, μία (μια), ένα
πρώτος –η –ο
2
δύο (δυο)
δεύτερος –η –ο
3
τρεις, τρία
τρίτος –η –ο
4
τέσσερις, τέσσερα
τέταρτος –η –ο
5
πέντε
πέμπτος –η –ο
6
έξι
έκτος –η –ο
7
επτά (εφτά)
έβδομος –η –ο
8
οκτώ (οχτώ)
όγδοος –η –ο
9
εννέα, εννιά
ένατος –η –ο
10
δέκα
δέκατος –η –ο
11
έντεκα
εντέκατος –η –ο
12
δώδεκα
δωδέκατος –η –ο
13
δεκατρείς, δεκατρία
δέκατος τρίτος –η –ο
14
δεκατέσσερις, δεκατέσσερα
δέκατος τέταρτος –η –ο
15
δεκαπέντε
δέκατος πέμπτος –η –ο
16
δεκαέξι (δεκάξι)
δέκατος έκτος –η –ο
17
δεκαεφτά (δεκαεπτά)
δέκατος έβδομος –η –ο
18
δεκαοχτώ (δεκαοκτώ)
δέκατος όγδοος –η –ο
19
δεκαεννέα (δεκαεννιά)
δέκατος ένατος –η –ο
20
είκοσι
εικοστός –ή –ό
21
είκοσι ένας, είκοσι μία, είκοσι ένα
εικοστός πρώτος –η –ο
22
είκοσι δύο
εικοστός δεύτερος –η –ο
30
τριάντα
τριακοστός ή –ό
40
σαράντα
τεσσαρακοστός –ή –ό
50
πενήντα
πεντηκοστός –ή –ό
60
εξήντα
εξηκοστός –ή –ό
70
εβδομήντα
εβδομηκοστός ή –ό
80
ογδόντα
ογδοηκοστός –ή –ό
90
ενενήντα
ενενηκοστός –ή –ό
100
εκατό (εκατόν)
εκατοστός –ή –ό
101
εκατόν ένας, εκατόν μία, εκατόν ένα
εκατοστός πρώτος –η –ο
102
εκατόν δύο
εκατοστός δεύτερος –ή –ό
200
διακόσιοι –ες –α
διακοσιοστός –ή –ό
300
τριακόσιοι –ες –α
τριακοσιοστός –ή -ό
400
τετρακόσιοι –ες –α
τετρακοσιοστός –ή –ό
500
πεντακόσιοι –ες –α
πεντακοσιοστός –ή –ό
600
εξακόσιοι –ες –α
εξακοσιοστός –ή –ό
700
επτακόσιοι –ες –α
επτακοσιοστός –ή –ό
800
οκτακόσιοι –ες –α
οκτακοσιοστός –ή –ό
900
εννιακόσιοι –ες –α
εννιακοσιοστός –ή –ό
1.000
χίλιοι, χίλιες, χίλια
χιλιοστός –ή –ό
2.000
δύο χιλιάδες
δισχιλιοστός –ή –ό
10.000
δέκα χιλιάδες
δεκακισχιλιοστός – ή – ό
100.000
εκατό χιλιάδες
εκατοντακισχιλιοστός –ή –ό
1.000.000
ένα εκατομμύριο
εκατομμυριοστός –ή –ό
1.000.000.000
ένα δισεκατομμύριο
δισεκατομμυριοστός –ή –ό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου